صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان بوشهر
گمرک بوشهر ستاد نظارت گمرکات بوشهر- منطقه ویژه اقتصادی 1 بوشهر

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک بوشهر ستاد نظارت گمرکات بوشهر- منطقه ویژه اقتصادی 1 بوشهر

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

(گمرک بوشهر (ستاد نظارت گمرکات بوشهر- منطقه ویژه اقتصادی 1 بوشهر

بوشهر

بوشهر -خیابان دهقان

061 - 33323090

نماینده جی سرویس درگمرک بوشهر ستاد نظارت گمرکات بوشهر- منطقه ویژه اقتصادی 1 بوشهر

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بوشهر ستاد نظارت گمرکات بوشهر- منطقه ویژه اقتصادی 1 بوشهر

تلفن تماس

...

...

منطقه ویژه اقتصادی 2 بوشهر

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درمنطقه ویژه اقتصادی 2 بوشهر

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

منطقه ویژه اقتصادی 2 بوشهر

بوشهر

کیلومتر 5 جاده بوشهر- شیراز1

33452089 - 077

نماینده جی سرویس درمنطقه ویژه اقتصادی 2 بوشهر

نماینده شرکت جی سرویس در منطقه ویژه اقتصادی 2 بوشهر

تلفن تماس

...

...

گمرک خارک

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک خارک

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک خارک

جزیره خارک

جزیره خارک

33822467 - 077

نماینده جی سرویس درگمرک خارک

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک خارک

تلفن تماس

...

...

گمرک منطقه ویژه انرژی پارس

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک منطقه ویژه انرژی پارس

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک منطقه ویژه انرژی پارس

عسلویه

عسلویه – بعد از پل بید خون – پایانه ها و سازمان امور گمرکی سازمان منطقه ویژه

31375041 - 077

نماینده جی سرویس درگمرک منطقه ویژه انرژی پارس

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک منطقه ویژه انرژی پارس

تلفن تماس

...

...

گمرک گناوه

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک گناوه

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک گناوه

شهرستان گناوه

شهرستان گناوه – اداره گمرک گناوه

33124897 - 077

نماینده جی سرویس درگمرک گناوه

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک گناوه

تلفن تماس

...

...

گمرک دیلم

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک دیلم

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک دیلم

شهرستان دیلم

شهرستان دیلم – خ ساحلی

32255500 - 077

نماینده جی سرویس درگمرک دیلم

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک دیلم

تلفن تماس

...

...

گمرک ریگ

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک ریگ

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک ریگ

گناوه

شهرستان گناوه – بخش ریگ – گمرک بندر ریگ

077-33832258

نماینده جی سرویس درگمرک ریگ

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک ریگ

تلفن تماس

...

...