صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان گلستان
گمرک پایانه صادراتی گرگان

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک پایانه صادراتی گرگان

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک پایانه صادراتی گرگان

شهرستان گرگان

گرگان – روبروی هتل آذین – سندیکای کامیون داران – پایانه صادراتی – واحد گمرک

32424877-017

نماینده جی سرویس درگمرک پایانه صادراتی گرگان

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک پایانه صادراتی گرگان

تلفن تماس

...

...

گمرک اینچه برون

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک اینچه برون

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک اینچه برون

شهرستان گنبد کاووس

گنبد کاووس – اینچه برون – گمرک اینچه برون

33376460-017

نماینده جی سرویس درگمرک اینچه برون

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک اینچه برون

تلفن تماس

...

...

گمرک بندر ترکمن

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک بندر ترکمن

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بندر ترکمن

شهرستان ترکمن

بندر ترکمن – اسکله بندر ترکمن – گمرک بندر ترکمن

34486000-017

نماینده جی سرویس درگمرک بندر ترکمن

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بندر ترکمن

تلفن تماس

...

...

گمرک گنبد

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک گنبد

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک گنبد

گنبد کاووس

گنبد گاووس – خ امام خمینی جنوبی – خ کوی پلیس - اداره انبار غله – پایانه صادراتی گنبد

017-33343030

نماینده جی سرویس درگمرک گنبد

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک گنبد

تلفن تماس

...

...