صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان هرمزگان
گمرک شهید رجایی -بندرعباس

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک شهید رجایی -بندرعباس

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک شهید رجایی -بندرعباس

شهرستان بندرعباس

اسکله شهید رجایی – حوزه نظارت گمرکات هرمزگان

33514469 - 076

نماینده جی سرویس درگمرک شهید رجایی -بندرعباس

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک شهید رجایی -بندرعباس

تلفن تماس

بهادری

091745231468

گمرک منطقه ویژه اقتصادی –صنعتی – معدنی خلیج فارس

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک منطقه ویژه اقتصادی –صنعتی – معدنی خلیج فارس

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک منطقه ویژه اقتصادی –صنعتی – معدنی خلیج فارس

شهرستان بندرعباس

بندعباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی

33592201 الی 10 - 076

نماینده جی سرویس درگمرک منطقه ویژه اقتصادی –صنعتی – معدنی خلیج فارس

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک منطقه ویژه اقتصادی –صنعتی – معدنی خلیج فارس

تلفن تماس

بهادری

09175231468

گمرک تیاب

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک تیاب

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک تیاب

شهرستان میناب

شهرستان میناب -بندرتیاب

نماینده جی سرویس درگمرک تیاب

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک تیاب

تلفن تماس

...

...

گمرک بندرخمیر

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک بندرخمیر

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بندرخمیر

شهرستان خمیر

شهرستان خمیر

نماینده جی سرویس درگمرک بندرخمیر

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بندر خمیر

تلفن تماس

...

...

گمرک بندر سیرک

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک بندر سیرک

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بندر سیرک

شهرستان سیرک

شهرستان سیرک

نماینده جی سرویس درگمرک بندر سیرک

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بندر سیرک

تلفن تماس

...

...

گمرک بندر جاسک

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک بندر جاسک

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بندر جاسک

شهرستان جاسک

شهرستان جاسک

نماینده جی سرویس درگمرک بندر جاسک

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بندر جاسک

تلفن تماس

...

...

گمرک جزیره هرمز

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک جزیره هرمز

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک جزیره هرمز

جزیره هرمز

جزیره هرمز

نماینده جی سرویس درگمرک جزیره هرمز

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک جزیره هرمز

تلفن تماس

...

...

گمرک شهید باهنر

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک شهید باهنر

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک شهید باهنر

بندر عباس

بندرعباس -گمرک شهید باهنر

نماینده جی سرویس درگمرک شهید باهنر

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک شهید باهنر

تلفن تماس

...

...

گمرک جزیره قشم

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک جزیره قشم

گمرک جزیره قشم

جزیره قشم

جزیره قشم

نماینده جی سرویس درگمرک جزیره قشم

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک جزیره قشم

تلفن تماس

...

...

گمرک جزیره کیش

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک جزیره کیش

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک جزیره کیش

جزیره کیش

جزیره کیش

نماینده جی سرویس درگمرک جزیره کیش

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک جزیره کیش

تلفن تماس

...

...

گمرک بندر کنگ لنگه

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک بندر کنگ - بندر لنگه

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بندر کنگ- بندر لنگه

بندر لنگه

بندر لنگه - بندر کنگ

...

نماینده جی سرویس درگمرک بندر کنگ-بندر لنگه

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بندر کنگ -بندر لنگه

تلفن تماس

...

...

گمرک شیو پارسیان

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک شیو پارسیان

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک شیو پارسیان

پارسیان

شیو روستای از توابع بخش کوشکنار شهرستان پارسیان

--

نماینده جی سرویس درگمرک شیو پارسیان

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک شیو پارسیان

تلفن تماس

...

...

گمرک بندر دیر

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک دیر

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بندر دیر

بندر دیر

بندر دیر

...

نماینده جی سرویس درگمرک بندر دیر

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بندر دیر

تلفن تماس

نیایی

09171728101