صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان کرمانشاه
گمرک کرمانشاه

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک کرمانشاه

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک کرمانشاه

کرمانشاه

میدان آزادی – خ تختی – ادراه کل گمرک کرمانشاه

083 - 38232910

نماینده جی سرویس درگمرک کرمانشاه

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک کرمانشاه

تلفن تماس

...

...

گمرک پاوه

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک پاوه

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک پاوه

پاوه

پاوه – میدان شهدا – ادراه گمرک

083 - 46122016

نماینده جی سرویس درگمرک پاوه

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک پاوه

تلفن تماس

...

...

گمرک خسروی - قصر شیرین

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک خسروی - قصر شیرین

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک خسروی - قصر شیرین

قصر شیرین

کرمانشاه – شهرستان قصر شیرین

083 - 42473235

نماینده جی سرویس درگمرک خسروی - قصر شیرین

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک خسروی - قصر شیرین

تلفن تماس

شهبازی

09183342481

گمرک پرویزخان

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک پرویزخان

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک پرویزخان

قصر شیرین

کرمانشاه – شهرستان قصر شیرین

083 - 42473235

نماینده جی سرویس درگمرک پرویزخان

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک پرویزخان

تلفن تماس

شهبازی

09183342481

گمرک شوشمی پاوه

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک شوشمی پاوه

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک شوشمی پاوه

پاوه

شهرستان پاوه – مرز شوشمی – گمرک شوشمی

46422791-083

نماینده جی سرویس درگمرک شوشمی پاوه

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک شوشمی پاوه

تلفن تماس

...

...

گمرک شیخ صله

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک شیخ صله

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک شیخ صله

پاوه

شهرستان پاوه – مرز شیخ صله

-083

نماینده جی سرویس درگمرک شیخ صله

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک شیخ صله

تلفن تماس

...

...