صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان خراسان جنوبی
گمرک بیرجند

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک بیرجند

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بیرجند

شهرستان بیرجند

چهارراه غفاری – گمرک خراسان جنوبی

32236392-056

نماینده جی سرویس درگمرک بیرجند

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بیرجند

تلفن تماس

...

...

گمرک یزدان

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک یزدان

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک یزدان

شهرستان زیرکوه

خراسان جنوبی شهرستان زیر کوه

-056

نماینده جی سرویس درگمرک یزدان

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک یزدان

تلفن تماس

...

...

گمرک دوکوهانه

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک دوکوهانه

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک دوکوهانه

شهرستان نهبندان

خراسان جنوبی شهرستان نهبندان

-056

نماینده جی سرویس درگمرک دوکوهانه

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک دوکوهانه

تلفن تماس

...

...

گمرک میل 73

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک میل 73

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک میل 73

شهرستان بیرجند

خراسان جنوبی شهرستان بیرجند

32229522-056

نماینده جی سرویس درگمرک میل 73

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک میل 73

تلفن تماس

...

...

گمرک میل 78- ماهیرود

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک میل 78- ماهیرود

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک میل 78- ماهیرود

شهرستان ماهیرود

خراسان جنوبی شهرستان ماهیرود

32236392-056

نماینده جی سرویس درگمرک میل 78- ماهیرود

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک میل 78- ماهیرود

تلفن تماس

...

...