صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان خوزستان
گمرک چذابه - سوسنگرد

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک چذابه سوسنگرد

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

چذابه -سوسنگرد

سوسنگرد- چذابه

شهرستان سوسنگرد – شهرستان چذابه –گمرک چذابه

061 - 36772213

نماینده جی سرویس درگمرک چذابه -سوسنگرد

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک چذابه - سوسنگرد

تلفن تماس

چلداوی

09360002739

گمرک اهواز

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک اهواز

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک اهواز (ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان)

اهواز

خیابان امانیه – خیابان لقمان

061 - 33332010

نماینده جی سرویس درگمرک اهواز

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک اهواز

تلفن تماس

...

...

گمرک شملچه - خرمشهر

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک شملچه - خرمشهر

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک شملچه - خرمشهر

شملچه - خرمشهر

شلمچه در شمال غربی شهر خرمشهر قرار گرفته

061 - 53586240

نماینده جی سرویس درگمرک شملچه - خرمشهر

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک شملچه - خرمشهر

تلفن تماس

دیراوی

09163342481

گمرک آبادان

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک آبادان

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک آبادان

آبادان

آبادان خیابان گمرک

061 - 53222566

نماینده جی سرویس درگمرک آبادان

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک آبادان

تلفن تماس

...

...

گمرک بندر امام خمینی

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک بندر امام خمینی

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک بندر امام خمینی

ماهشهر -خوزستان

کیلومتر 12 شهرستان ماهشهر-

061 - 53222566

نماینده جی سرویس درگمرک بندر امام خمینی

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک بندر امام خمینی

تلفن تماس

...

...

گمرک اروند کنار

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک اروند کنار

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک اروند کنار

خرمشهر

خرمشهر – انتهای خیابان فردوسی – اداره کل گمرک خرمشهر

061 - 53524711

نماینده جی سرویس درگمرک اروند کنار

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک اروند کنار

تلفن تماس

...

...

گمرک منطقه ویژه پتروشیمی

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک منطقه ویژه پتروشیمی

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک منطقه ویژه پتروشیمی

ماهشهر

بندر ماهشهر - منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی- سایت 1

061 - 52110134

نماینده جی سرویس درگمرک منطقه ویژه پتروشیمی

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک منطقه ویژه پتروشیمی

تلفن تماس

...

...

گمرک سجافی - هندیجان

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک سجافی - هندیجان

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک سجافی - هندیجان

هندیجان

شهرستان هندیجان - گمرک سجاقی

061-52285873

نماینده جی سرویس درگمرک سجافی - هندیجان

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک سجافی - هندیجان

تلفن تماس

...

...

گمرک شادگان

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک شادگان

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک شادگان

ماهشهر

جاده ماهشهر به آبادان – 40 کیلومتر مانده به آبادان - جاده فرعی (سمت چپ) – 15 کیلومتری جاده فرعی

--

نماینده جی سرویس درگمرک شادگان

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک شادگان

تلفن تماس

...

...