صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان خراسان رضوی
گمرک مشهد

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک مشهد

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک مشهد

شهرستان مشهد

خراسان رضوی - مشهد – نبش چهارراه مقدم طبرسی

32291041-051

نماینده جی سرویس درگمرک مشهد

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک مشهد

تلفن تماس

...

...

گمرک باجگیران

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک باجگیران

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک باجگیران

شهرستان قوچان

شهرستان قوچان – شهر باجگیران – گمرک مرزی باجگیران

47723481-051

نماینده جی سرویس درگمرک باجگیران

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک باجگیران

تلفن تماس

...

...

گمرک لطف اباد

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک لطف اباد

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک لطف اباد

شهرستان درگز

شهرستان درگز – لطف آباد – اداره کل گمرک لطف آباد

46623321-051

نماینده جی سرویس درگمرک لطف اباد

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک لطف اباد

تلفن تماس

اسماعیل زاده

09159821969

گمرک سرخس

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک سرخس

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک سرخس

شهرستان سرخس

ابتدای ورودی سرخس – جاده کناری هتل دوستی – گمرک سرخس

34523450-051

نماینده جی سرویس درگمرک سرخس

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک سرخس

تلفن تماس

...

...

گمرک دوغارون

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک دوغارون

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک دوغارون

شهرستان تایباد

تایباد – اداره کل گمرک دوغارون

46623321-051

نماینده جی سرویس درگمرک دوغارون

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک دوغارون

تلفن تماس

سلیمی

09155290204