صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان آذربایجان شرقی
گمرک زاهدان

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک زاهدان

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک زاهدان

زاهدان

زاهدان -خیابان مطهری

33229494-054

نماینده جی سرویس درگمرک زاهدان

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک زاهدان

تلفن تماس

...

...

گمرک چابهار

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک چابهار

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک چابهار

چابهار

اسکله شهید کلانتری – اداره کل گمرک چابهار

35320831-054

نماینده جی سرویس درگمرک چابهار

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک چابهار

تلفن تماس

...

...

گمرک میلک

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک میلک

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک میلک

شهرستان هیرمند

زابل – شهرستان هیرمند – گمرک میلک

32652358-054

نماینده جی سرویس درگمرک میلک

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک میلک

تلفن تماس

...

...

گمرک میرجاوه

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک میرجاوه

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک میرجاوه

شهرستان میرجاوه

شهرستان میرجاوه – نقطه صفر مرزی

33589025-054

نماینده جی سرویس درگمرک میرجاوه

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک میرجاوه

تلفن تماس

...

...

گمرک کوهک

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک کوهک

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک کوهک

شهرستان کوهک

شهرستان سراوان - کوهک

33589025-054

نماینده جی سرویس درگمرک کوهک

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک کوهک

تلفن تماس

...

...

گمرک سراوان

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک سراوان

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک سراوان

شهرستان سراوان

شهرستان سراوان

37642973-054

نماینده جی سرویس درگمرک سراوان

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک سراوان

تلفن تماس

...

...

گمرک گمرک بازارچه مرزی جالق

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک گمرک بازارچه مرزی جالق

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک گمرک بازارچه مرزی جالق

شهرستان سراوان

سراوان خیابان انقلاب

37642973-054

نماینده جی سرویس درگمرک گمرک بازارچه مرزی جالق

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک گمرک بازارچه مرزی جالق

تلفن تماس

...

...

گمرک ایرانشهر

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک ایرانشهر

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک ایرانشهر

ایرانشهر

بلوار امام خمینی-کوچه 33

37210222-054

نماینده جی سرویس درگمرک ایرانشهر

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک ایرانشهر

تلفن تماس

...

...