صفحه اصلی ارتباط با ما انتخاب نوع ماشین نقشه لندیگراف اطلاعات گمرک و بنادر
خدمات گمرک و ترخصی کالا در استان تهران
فرودگاه امام خمینی

خدمات گمرکی و ترخیص کالا در فرودگاه امام خمینی

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

امام خمینی

تهران

کیلومتر 30 اتوبان تهران - قم گمرک تجاری فرودگاه امام خمینی(ره)

51007521-51004511

نماینده جی سرویس در گمرک فرودگاه امام خمینی

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک فرودگاه امام خمینی

تلفن تماس

...

...

گمرک شهریار تهران

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک شهریار تهران

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک شهریار تهران

تهران

گمرک شهریار ( تهران) : بزرگراه فتح ( جاده قدیم کرج) , شهرک خلیج فارس, بلوار خلیج فارس , انتهای خیابان بهشتی

021-66250636-7

نماینده جی سرویس در گمرک شهریار تهران

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک شهریار تهران

تلفن تماس

...

...

گمرک غرب تهران

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک غرب تهران

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک غرب تهران

تهران

تهران - شادآباد - بلوار خلیج - خ. بهشتی

021-66186058

نماینده جی سرویس در گمرک غرب تهران

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک غرب تهران

تلفن تماس

...

...

گمرک فرودگاه مهر آباد

خدمات گمرکی و ترخیص کالا درگمرک فرودگاه مهر آباد

نام گمرک

نام شهر

آدرس گمرک

تلفن تماس گمرک

گمرک فرودگاه مهر آباد

تهران

تهران - فرودگاه مهرآباد - جنب پروازهای خارجی - ترمینال شماره 2

021-66025460

نماینده جی سرویس در گمرک فرودگاه مهر آباد

نماینده شرکت جی سرویس در گمرک فرودگاه مهر آباد

تلفن تماس

...

...